Archive for June 2014 | Monthly archive page

Something new

2 tháng rồi mới động đến blog, bài viết về sakura từ đầu tháng 4 vẫn chưa xong để post :)) 2 tháng vừa qua có quá nhiều thứ thay đổi, h nhìn lại thấy nếu mình quyết định chuyển nhà thì cuộc sống 2 vc sẽ hoàn toàn mới luôn @.@ May mà chưa […]